• 09122777455 - 02166135404

مس

فلز مس یکی از موارد متداولی بوده که به طور طبیعی در محیط وجود دارد و بشر به طور گسترده از آن استفاده می کند . یک فلز مایل به قرمز با ساخار کریستالی که جزو مهم ترین فلزا غیر آهنی است . مس رنگ قرمز و نارنجی باز می تاباند . فلز مس چکش خوار داکتیل و دارای هدایت حرارتی و الکتریکی عالی و همچنین واکنش پذیری سیمانی پایین می باشد .