• 09122777455 - 02166135404

کوپلر موقعیت

کوپلر موقعیت

کوپلر موقعیت چیست؟

زمانی که دو آرماتور قادر به حرکت نیستند و در دو بخش از سازه بتنی مجزا از یکدیگر قرار گرفته اند از کوپلر موقعیت استفاده می کنیم، کوپلر موقعیت از یک قسمت نر و یک قسمت ماده و یک مهره قفل کننده تشکیل می شود.

قطعه نر دارای یک رزوه داخلی و یک رزوه خارجی موازی می باشد ، قطعه ماده نیز دارای رزوه داخلی موازی می باشد و مهره متصل کننده برای محکم نگه داشتن اتصال استفاده می شود. 

تکنیک تراش تولید کننده وصله مکانیکی ( کوپلر) از انواع مختلف اعم از: کوپلر استاندارد در ابعاد و سایز های متفاوت ، کوپلر انتهایی ، جوشی و کوپلر پیچی طبق درخواست شما انواع کوپلراز نوع(کوپلر یا وصله مکانیکی موقعیت ، کوپلر یا وصله مکانیکی جوشی ، کوپلر یا وصله مکانیکی تبدیل ، کوپلر یا وصله مکانیکی پیچی، کوپلر یا وصله مکانیکی استاندارد ، کوپلر یا وصله مکانیکی انتهایی) جهت مصارف ساختمان ، برج ، آرماتور در اندازه و سایزهای مختلف فعالیت دارد.

هنگامی  که دو آرماتور قادر به حرکت نیست و در دو بخش مجزا از یکدیگر در سازه بتنی قرار گرفته، از کوپلر موقعیت استفاده می کنیم، کوپلر موقعیت از سه قسمت تشکیل شده است قسمت نر و  قسمت ماده و یک مهره قفل کننده تشکیل می شود.

قطعه نر کوپلر یا وصله مکانیکی موقعیت دارای یک رزوه داخلی و یک رزوه خارجی موازی می باشد ، قطعه ماده نیز دارای رزوه داخلی موازی می باشد و مهره متصل کننده برای محکم نگه داشتن اتصال استفاده می شود.