• 09122777455 - 02166135404

کوپلر موقعیت چیست

کوپلر-موقعیت

 

زمانی که دو آرماتور قادر به حرکت نیستند و در دو بخش از سازه بتنی مجزا از یکدیگر قرار گرفته اند از کوپلر موقعیت استفاده می کنیم، کوپلر موقعیت از یک قسمت نر و یک قسمت ماده و یک مهره قفل کننده تشکیل میشود.

قطعه نر دارای یک رزوه داخلی و یک رزوه خارجی موازی میباشد ، قطعه ماده نیز دارای رزوه داخلی موازی میباشد و مهره متصل کننده برای محکم نگه داشتن اتصال استفاده می شود.

در ارتباط باشید