دستورالعمل های تست کوپلر

دستورالعمل-های-تست-کوپلر

 

1 .بازرسی به روش چشمی )inspection visule: ) در این روش می توان قبل از هرگونه اقدامی کوپلر را از لحاظ ابعادی و عیوب ظاهری مورد بررسی قرار داد تا در صورت مشاهده کردن عیب و یا عدم انطباق به رفرنسهای مرتبط مراجعه کرد و قابل تعمیر بودن و یا غیر قابل تعمیر بودن آن را بررسی نمود. در بازرسی چشمی صحیح میتوان این اطالعات را از قطعه استخراج نمود: 1 .شرایط کلی قطعه 5 .وجود یا عدم وجود الیه های اکسیدی و خوردگی سطحی 3 .وجود حفرهای گازی سطحی مربوط به تولید 4 .وجود شیارها ؛ اثار ضربه ؛سایدگی و لهیدگی قسمتهای مختلف تغییر ابعاد سوراخ دم کوپلر جزو عیویی است که از لحاظ سایش ایجاد می شود که بر اساس نوع واگن و یا نوع کوپلر متفاوت می باشد و با گذشتن از حد مجاز، کوپلر غیر قابل استفاده می شود. این سوراخ هم از لحاظ طول و هم دیواره جانبی سوراخ دچار سایش می شود و هر کدام حدود پذیرش مختص خود را دارد. 5 .بازرسی به روش ذرات مغناطیس ) (MT(inspetion particle Magnetic) در این روش انواع ترکها و عدم پیوستگی سطحی و کمی زیر سطحی تشخیص داده می شود و بعد از تعیین موقعیت و سایز عیب با مراجعه به رفرنس های پذیرش برای قابل تعمیر بودن آن تصمیم گیری می شود. برای انجام صحیح یک تست MT روی کوپلر، می بایست نکاتی از قبیل مقدار سوسپانسیون، مدت زمان اعمال جریان مغناطیس و مقدار نور محیط )در تست فلورسنت( را بصورت کامال استاندارد رعایت کرد. 3 .روش تست 1 .آماده سازی سطح مورد تست از طریق برسهای سیمی و تمیز کاری کامل )رنگ بری و چربی زدایی( 5 .تهیه سوسپانسیون استاندارد که معموال مقدار تغلیظ توسط شرکت سازنده اعالم می گردد 3 .اعمال مغناطیس توسط یوک AC 11پوندی و اعمال همزمان سوسپاسیون بصورت اسپری 4 .بررسی سطح مورد آزمایش با نور UV توسط المپ ماوراء بنفش 4 .حدود پذیرش در صورتی که نتیجه تست، حاکی از وجود عیب باشد و امکان بازسازی قطعه مطابق استاندارد و دستوالعمل سازنده وجود داشته باشد، مراحل بازرسی و تست مجددا پس از رفع عیب انجام می گیرد. در صورتتیکه ترک در محدوده 21 میلیمتری قسمتهای اتصال سر کوپلر به بدنه کوپلر باشد و یا ترکهای عرضی در قسمت های دیگر بطوری که طول ترک بیشتر از یک پنجم قطر آن قسمت باشد می بایست قطعه به طور کامل از چرخه خارج گردد چرا که قطعه قایل تعمیر نمی باشد. 5 .دستورالعمل تعمیر عیوب معموال قطعات مورد استفاده در صنعت ریلی در این مرحله بدلیل داشتن گواهی سالمت از طرف شرکت سازنده فاقد عیوب تولید بوده و فقط عیوب مربوط به بهره برداری مورد بررسی قرار می گیرد که بیشتر شامل ترک های خستگی می باشد. برای رفع و بازسازی این عیوب باید ابتدا تمامی ترک از لحاظ عمق و طول توسط صفحه های ساب محو شوند و در هر بار سنگ زنی تست انجام گیرد تا از برطرف شدن کامل عیب اطمینان حاصل شود. البته مقدار سنگ زنی و برطرف کردن عیب از لحاظ طول و عمق دارای محدودیت خاصی می باشد که این مقدار توسط استاندارهای داخلی و شرایط بهره برداری تعیین می گردد. پس از برطرف کردن کامل عیب با رعایت شرایط جوشکاری صحیح در محیط و همچنین رعایت نکات مربوط به الکترود های مصرفی جوشکار اقدام به پر کردن شیار ایجاد شده می شود که معموال این عمل را توسط الکترود E8119 با توجه به آنالیز کوپلر انجام می گیرد. البته این الکترود و جنس کوپلر نیاز به عملیات پیشگرم تا551 درجه سانتیگراد را دارد و درجه ما بین پاس ها باید به 41 درجه برسد تا بتوان مرحله بعد را شروع کرد. همچنین باید در حین جوشکاری از ضربات چکش برای تنش زدایی و آزاد شدن تنش پسماند استفاده کرد تا این تنشها منجر به ترکهای سرد یا گرم نشود


درباره ما

تکنیک تراش تولید تخصصی انواع کوپلر (وصله مکانیکی میلگرد) با بالاترین کیفیت در انواع  کوپلر استاندارد، کوپلر بغل پیچ، کوپلر تبدیل ، کوپلر میانی و ... 

خدمات رزوه میلگرد در سایزهای مختلف در محل پروژه یا کارخانه
فروش انواع دستگاه رزوه زن میلگرد و آچار کوپلر

تماس با ما

دفتر مرکزی:  تهران، بازار آهن شادآباد، بهاران 2، بلوک 33، پلاک107 

کارخانه: بزرگراه ازادگان ، خ عرفان ، شهرک صعتی بدر ، خیابان دهم ، پلاک 58 ، گروه صنعتی تکنیک تراش

تلفن : 66135404 -- 66314550

موبایل : 09122777455

دانلود کاتالوگ

Image